Rozbudowa kompostowni odpadów zielonych

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 161 874,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 300 000 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

W ramach inwestycji rozbudowy placu kompostowni przewiduje się rozbudowę pryzmowej kompostowni, polegającą na powiększeniu istniejącego placu betonowego o 7 189 m2 do 18 858 m2, zapewniając w ciągu roku możliwość kompostowania odpadów zielonych w ilości ok. 26 100 Mg w porównaniu do obecnych 12 990 Mg/rok.

Po rozbudowie kompostownia stanowić będzie jedną całość funkcjonującą na zasadach identycznych jak obecnie. W ramach zadania przewiduje się budowę systemu odprowadzenia odcieków technologicznych z procesu kompostowania, instalacji oświetlenia terenu i instalacji telekomunikacyjnej w zakresie dozoru kamer z wpięciem do istniejącego systemu.

Zaprojektowano plac o nawierzchni z betonu cementowego modyfikowaną dodatkami uszczelniającymi, który zostanie połączony z istniejącym placem kompostowym.

Plac o łącznej powierzchni 7 189 m2 podzielono na trzy obszary w zależności od spełnianych przez nie funkcji:

  • obszar dojrzewania kompostu – 3 054 m2 + 2 785 m2,
  • obszar gotowego kompostu – 874 m2,
  • obszar doczyszczania kompostu – 476 m2.

Obszar przyjmowania i przygotowania materiału do kompostowania będzie z lokalizowany w części istniejącej kompostowni w rejonie dostępnym bezpośrednio z drogi wewnętrznej.

Odcieki oraz wody opadowe będą spływać w kierunku północno-zachodnim do korytek (ścieków betonowych). Odpływ z tych korytek będzie się odbywał za pomocą wpustów deszczowych. Odcieki oraz ścieki deszczowe z placu kompostowania spływać będą do istniejącej kanalizacji technologiczne i dalej do zakładowej podczyszczalni ścieków i odcieków.