Rozbudowa kompostowni odpadów zielonych

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 161 874,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 300 000 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

W ramach inwestycji rozbudowy placu kompostowni pryzmowej powiększono istniejący plac betonowy o 7 189 m2 do 18 858 m2, zapewniając w ciągu roku możliwość kompostowania odpadów zielonych w ilości ok. 26 100 Mg w porównaniu do  12 990 Mg/rok sprzed rozbudowy.

W ramach zadania zrealizowano również  rozbudowę  systemu odprowadzenia odcieków technologicznych z procesu kompostowania, instalację oświetlenia terenu i instalację telekomunikacyjną w zakresie zwiększenia ilości kamer służących do dozoru obiektu.

Nowy plac wykonany jest   z betonu cementowego modyfikowanego dodatkami uszczelniającymi, plac połączony został z istniejącym placem kompostowym.

Nowy, powiększony plac kompostowni pryzmowej podzielono na trzy obszary w zależności od spełnianych przez nie funkcji:

  • obszar dojrzewania kompostu
  • obszar gotowego kompostu
  • obszar doczyszczania kompostu

Obszar przyjmowania i przygotowania materiału do kompostowania jest z lokalizowany w starej części placu kompostowni w rejonie dostępnym bezpośrednio z drogi wewnętrznej.

Odcieki oraz wody opadowe spływają w kierunku północno-zachodnim do korytek (ścieków betonowych). Odpływ z tych korytek odbywa się za pomocą wpustów deszczowych. Odcieki oraz ścieki deszczowe z placu kompostowania kierowane są do istniejącej kanalizacji technologicznej i dalej do zakładowej podczyszczalni ścieków i odcieków

Widok rozbudowanej kompostowni z lotu ptaka, lipiec 2018r.

Rozbudowany plac kompostowni pryzmowej, rozpoczęcie użytkowania obiektu nastąpi po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej- w maju 2017 r

Obszar rozbudowy placu kompostowni pryzmowej