Rodzaje przyjmowanych odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA. Cenniki  znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Rodzaje przyjmowanych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. wyszczególnione są w CENNIKACH (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).

 

Zakład nie przyjmuje odpadów:

a) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,

b) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

c) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,

d) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane, zagrażających zdrowiu, życiu i środowisku,

e) niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, nie przyjmujemy również sprzętu kompletnego ale rozebranego dostarczanego w częściach (zgonie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

 

UWAGA:

Przyjmujemy odpady tylko z Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi  określonego w Planie Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2022