Rodzaje przyjmowanych odpadów

Informujemy, że od 11 października 2023 roku obowiązuje nowy cenniki za przyjęcie odpadów do zakładu EKO DOLINA. Nowy cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Informujemy, że od dnia 05.01.2023 r. odpady o kodzie 17 09 04 będą przyjmowane wyłącznie w zakresie jak poniżej:
• odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych;
• odpadów budowlanych przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rodzaje przyjmowanych odpadów do zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. wyszczególnione są w CENNIKACH (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).

Zakład nie przyjmuje odpadów:

a) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,

b) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

c) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,

d) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane, zagrażających zdrowiu, życiu i środowisku,

e) niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, nie przyjmujemy również sprzętu kompletnego ale rozebranego dostarczanego w częściach (zgonie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

 

UWAGA:

Przyjmujemy odpady tylko z Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi  określonego w Planie Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2022