DZIAŁALNOŚĆ EKO DOLINY

Czym się zajmujemy?

 Szeroko pojętą gospodarką odpadami – zagospodarowaniem odpadów, a w szczególności:

  • komunalnych–zmieszanych (z gospodarstw domowych),
  • pochodzących z selektywnej zbiórki na mieście,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • niebezpiecznych,
  • gruzu i odpadów wielkogabarytowych.

Odzyskiwaniem surowców i przekazywaniem ich do dalszego odzysku lub recyklingu.

Ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych dzięki systemowi odgazowania kwater składowych.

Ograniczeniem ilości składowanych odpadów, m.in. poprzez:

  • wydzielenie i zagospodarowanie frakcji biodegradowalnej w sortowni,
  • odzysk i zagospodarowanie tzw. frakcji energetycznej, która może stanowić wsad dla współspalania w cementowniach i spalarniach.

Informacją i edukacją ekologiczną mieszkańców