SORTOWNIA ODPADÓW

Sortownia została wybudowana a następnie rozbudowana wg rozwiązań technologicznych firmy SUTCO POLSKA. Obecnie posiada przepustowość 150 000 ton/rok przy pracy trzyzmianowej.

Do sortowni dostarczane są odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, które zostały wysegregowane u źródła tj. pochodzą z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie miast i gmin obsługiwanych przez EKO DOLINĘ.
W sortowni są wydzielane między innymi:  karton,  mieszanka papierowa,  folia,  PET ( politereftalan etylenu ) z podziałem na kolory,  HDPE (polietylen wysokiej gęstości),  PP (polipropylen),  szkło opakowaniowe,  metale nieżelazne,  metale żelazne, a także frakcja preRDF oraz frakcja biodegradowalna itp.

Schemat blokowy linii sortowniczej

Na przełomie roku 2014 i 2015 wykonana została modernizacja i rozbudowa linii technologicznej sortowni odpadów.

Wykonano  przekonstruowanie istniejącego sita 3 frakcyjnego na 2 frakcyjne o otworach 80 x 80 mm, montaż dodatkowego sita odsiewającego frakcję 0 – 20 mm z frakcji 0 – 80 mm, montaż separatora powietrznego na podajniku 505-00 podającym odpady do kompostowni. Zakładane jest osiągnięcie sprawności nowozainstalowanego sita odsiewającego frakcję 0 – 20 mm na poziomie minimum 95% – określone wagowo. Możliwość wydzielenia na separatorze powietrznym z frakcji 20 – 80 mm kierowanej do kompostowni conajmniej 20 % frakcji lekkiej (folia, papier, plastik)