Cenniki

Informujemy, że od 11 października 2023 roku obowiązuje nowy cenniki za przyjęcie odpadów do zakładu EKO DOLINA. 

od dnia 05.01.2023 r. odpady o kodzie 17 09 04 będą przyjmowane wyłącznie w zakresie jak poniżej:
• odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych;
• odpadów budowlanych przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Uwaga

Od dnia 5 stycznia 2023r. obowiązuje nowy cennik za przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne. Cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Ceny za przyjęcie odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych pozostają bez zmian (obowiązuje cennik aktualizowany 01.02.2019)

Opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów przyjmowanych do zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. zatwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki. Obowiązujące od dnia 01-02-2019 cenniki zostały zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 17-12-2018 r.
1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki „Eko Dolina” Sp. z o .o. upoważniony jest do podejmowania decyzji o obniżeniu opłat za przyjmowanie odpadów w celu ich unieszkodliwiania i odzysku w następujących przypadkach:
• Przyjmowanie odpadów z przeznaczeniem na cele technologiczne – do 50% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników,
• Przyjmowanie odpadów budowlanych do kruszenia lub na cele technologiczne w zależności od ich ilości i jakości – wysokość opłaty po obniżce zastosowanej przez Zarząd Spółki może mieścić się w przedziale od 1,00 zł/Mg netto do 60,00 zł/Mg netto,
• Przyjmowanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie pochodzącego z gospodarstw domowych oraz w ramach przyjmowania go przez Spółkę jako zakład przetwarzania od podmiotów zbierających ten sprzęt z obszaru działalności Zakładu – do 80% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, w przypadkach uzasadnionych ekologicznie,
• Przyjmowanie odpadów niebezpiecznych – do 50% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, w przypadkach uzasadnionych ekologicznie.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki „Eko Dolina” Sp. z o.o. upoważniony jest do podejmowania decyzji o nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów w przypadkach:
• Od mieszkańców gmin z obszaru działania Zakładu, w przypadku zawarcia przez Spółkę z gminą umowy na odpłatne prowadzenie przez Spółkę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zakres, jakim objęte są kody opadów oraz ich ilości w ramach przyjęcia nieodpłatnego każdorazowo określają ww. umowy,
Z prowadzonych na terenie Gmin – obszaru Zakładu:
• Akcji proekologicznych (w tym akcji pt. Sprzątanie Świata),
• Pilotażowych akcji zbiórki selektywnej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
• Sprzątania lasów,
• Katastrof i zdarzeń losowych
Za zbieranie przez Spółkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:
• Pochodzącego z gospodarstw domowych
• Pochodzącego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o charakterze wskazującym jako źródło również gospodarstwo domowe, w ilości do 5 sztuk danego rodzaju sprzętu,
• Przekazanego do Zakładu przez Urzędy Miast/Gmin z obszaru działalności Zakładu,
• przekazanego do Zakładu przez placówki oświatowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, z obszaru działalności Zakładu

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14-12-2012 o odpadach: „Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny”

W związku z powyższym wymaganiem informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 1,78 % w 2023 roku.

Ponadto zgodnie z art 109, 110 i 114 Ustawy z dnia 14-12-2012 o odpadach dostarczający odpady do składowania na kwaterze składowej musi przekazać prawidłowo wypełnioną Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu oraz test zgodności (o ile jest wymagany) natomiast dla odpadów kierowanych na cele technologiczne na kwaterze składowej należy przekazać wyłącznie Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu.

 

Wytwórcy i posiadacze odpadów niebezpiecznych z terenu miast i gmin obsługiwanych przez EKO DOLINA Sp. z o.o. mogą je dostarczyć odpłatnie (ceny za przyjęcie określone są w cenniku za przyjęcie odpadów niebezpiecznych).

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w ustawy wyróżnia się 6 głównych grup zużytego sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należące do tych grup.

EKO DOLINA Sp. z o.o. posiada stosowną decyzję umożliwiającą przetwarzanie i zbieranie wymienionych w niniejszym cenniku kodów odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnych z obowiązującym katalogiem odpadów. EKO DOLINA jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonej przez Marszałka Województwa Pomorskiego jako zbierający i przetwarzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.