Cenniki

Uwaga 
cenniki obowiązujące od 1 lutego 2019 roku są do pobrania w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

Cennik na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne:  do pobrania

Opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów przyjmowanych do RIPOK EKO DOLINA Sp. z o.o. zatwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki. Cennik na rok 2017 i 2018 został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 17/2016 (tekst jednolity Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 2/2018 z dnia 2 marca 2018 r.)

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr2/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Zarząd Spółki „Eko Dolina” Sp. z o .o. upoważniony jest do podejmowania decyzji o obniżeniu opłat za przyjmowanie odpadów w celu ich unieszkodliwiania i odzysku w następujących przypadkach:
• Przyjmowanie odpadów z przeznaczeniem na cele technologiczne
• Przyjmowanie odpadów budowlanych do kruszenia lub na cele technologiczne w zależności od ich ilości i jakości
• Przyjmowanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie pochodzącego z gospodarstw domowych oraz w ramach przyjmowania go przez Spółkę od podmiotów zbierających ten sprzęt z obszaru działalności Zakładu do 80% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, w przypadkach uzasadnionych ekologicznie.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Zarząd Spółki „Eko Dolina” Sp. z o.o. upoważniony jest do podejmowania decyzji o nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów w przypadkach:
• od mieszkańców gmin z obszaru działania Zakładu, w przypadku zawarcia przez Spółkę z gminą umowy na odpłatne prowadzenie przez Spółkę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zakres, jakim objęte są kody opadów oraz ich ilości w ramach przyjęcia nieodpłatnego każdorazowo określają ww. umowy.
• Z prowadzonych na terenie Gmin – obszaru Zakładu: akcji proekologicznych, pilotażowych akcji zbiórki selektywnej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
• Sprzątania lasów,
• Katastrof i zdarzeń losowych
• Za zbieranie przez Spółkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:
– pochodzącego z gospodarstw domowych
– pochodzącego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o charakterze wskazującym jako źródło również gospodarstwo domowe, w ilości do 5 sztuk danego rodzaju sprzętu,
-przekazanego do Zakładu przez Urzędy Miast/Gmin z obszaru działalności Zakładu,
-przekazanego do Zakładu przez placówki oświatowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, z obszaru działalności Zakładu

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14-12-2012 o odpadach: „Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny”

W związku z powyższym wymaganiem informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 1,65 %.

Ponadto zgodnie z art 109, 110 i 114 Ustawy z dnia 14-12-2012 o odpadach dostarczający odpady do składowania na kwaterze składowej musi przekazać prawidłowo wypełnioną Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu oraz test zgodności (o ile jest wymagany) natomiast dla odpadów kierowanych na cele technologiczne na kwaterze składowej należy przekazać wyłącznie Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu.

Cennik na odpady niebezpieczne: do pobrania

Wytwórcy i posiadacze odpadów niebezpiecznych z terenu miast i gmin obsługiwanych przez EKO DOLINA Sp. z o.o. mogą dostarczyć odpłatnie, ceny za przyjęcie określone są w cenniku za przyjecie odpadów niebezpiecznych w tym także pochodzące ze źródła komunalnego.

Cennik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: do pobrania 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego(art. 3 pkt 10 ustawy ZSEiE). Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

EKO DOLINA posiada stosowną decyzję umożliwiającą przetwarzanie i zbieranie wymienionych w niniejszym cenniku kodów odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnych z obowiązującym katalogiem odpadów. EKO DOLINA jest zarejestrowana jako zbierający i przetwarzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.