Cenniki

Uwaga

Informujemy, że w dniu 27-06-2022r., Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę zatwierdzającą wysokość opłat za zagospodarowanie wybranych kodów odpadów, które wykorzystywane są przez Spółkę w celach technologicznych. Lista tych kodów odpadów znajduje się w przedmiotowej Uchwale nr 19/2022 z dnia 27-06-2022 r. Opłaty obowiązują od dnia 27-06-2022, jednakże ich wprowadzenie nie stanowi zmiany aktualnie obowiązującego cennika za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy cennik za przyjęcie odpadów inne niż niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Ceny za przyjęcie odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych pozostają bez zmian (obowiązuje cennik aktualizowany 01.02.2019)

Uwaga 
cenniki obowiązujące od 1 lutego 2019 roku oraz cenniki archiwalne są do pobrania w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

Opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów przyjmowanych do zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. zatwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki. Obowiązujące od dnia 01-02-2019 cenniki zostały zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 17-12-2018 r.
1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki „Eko Dolina” Sp. z o .o. upoważniony jest do podejmowania decyzji o obniżeniu opłat za przyjmowanie odpadów w celu ich unieszkodliwiania i odzysku w następujących przypadkach:
• Przyjmowanie odpadów z przeznaczeniem na cele technologiczne – do 50% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników,
• Przyjmowanie odpadów budowlanych do kruszenia lub na cele technologiczne w zależności od ich ilości i jakości – wysokość opłaty po obniżce zastosowanej przez Zarząd Spółki może mieścić się w przedziale od 1,00 zł/Mg netto do 60,00 zł/Mg netto,
• Przyjmowanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie pochodzącego z gospodarstw domowych oraz w ramach przyjmowania go przez Spółkę jako zakład przetwarzania od podmiotów zbierających ten sprzęt z obszaru działalności Zakładu – do 80% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, w przypadkach uzasadnionych ekologicznie,
• Przyjmowanie odpadów niebezpiecznych – do 50% opłaty zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, w przypadkach uzasadnionych ekologicznie.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki „Eko Dolina” Sp. z o.o. upoważniony jest do podejmowania decyzji o nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów w przypadkach:
• Od mieszkańców gmin z obszaru działania Zakładu, w przypadku zawarcia przez Spółkę z gminą umowy na odpłatne prowadzenie przez Spółkę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zakres, jakim objęte są kody opadów oraz ich ilości w ramach przyjęcia nieodpłatnego każdorazowo określają ww. umowy,
Z prowadzonych na terenie Gmin – obszaru Zakładu:
• Akcji proekologicznych (w tym akcji pt. Sprzątanie Świata),
• Pilotażowych akcji zbiórki selektywnej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
• Sprzątania lasów,
• Katastrof i zdarzeń losowych
Za zbieranie przez Spółkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:
• Pochodzącego z gospodarstw domowych
• Pochodzącego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o charakterze wskazującym jako źródło również gospodarstwo domowe, w ilości do 5 sztuk danego rodzaju sprzętu,
• Przekazanego do Zakładu przez Urzędy Miast/Gmin z obszaru działalności Zakładu,
• przekazanego do Zakładu przez placówki oświatowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, z obszaru działalności Zakładu

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14-12-2012 o odpadach: „Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny”

W związku z powyższym wymaganiem informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 1,22 %.

Ponadto zgodnie z art 109, 110 i 114 Ustawy z dnia 14-12-2012 o odpadach dostarczający odpady do składowania na kwaterze składowej musi przekazać prawidłowo wypełnioną Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu oraz test zgodności (o ile jest wymagany) natomiast dla odpadów kierowanych na cele technologiczne na kwaterze składowej należy przekazać wyłącznie Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu.

 

Wytwórcy i posiadacze odpadów niebezpiecznych z terenu miast i gmin obsługiwanych przez EKO DOLINA Sp. z o.o. mogą je dostarczyć odpłatnie (ceny za przyjęcie określone są w cenniku za przyjęcie odpadów niebezpiecznych).

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w ustawy wyróżnia się 6 głównych grup zużytego sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należące do tych grup.

EKO DOLINA Sp. z o.o. posiada stosowną decyzję umożliwiającą przetwarzanie i zbieranie wymienionych w niniejszym cenniku kodów odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnych z obowiązującym katalogiem odpadów. EKO DOLINA jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonej przez Marszałka Województwa Pomorskiego jako zbierający i przetwarzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.