Ochrona środowiska

Priorytetem w działalności Instalacji Komunalnej EKO DOLINA jest ochrona środowiska przed oddziaływaniem odpadów komunalnych, przy zastosowaniu najlepszej dostępnej techniki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, poprzez recykling, odzysk i unieszkodliwianie oraz stymulację zachowań proekologicznych podmiotów wytwarzających, zbierających i transportujących odpady, z uwzględnieniem polityki społecznej gmin- właścicieli.

Zgodnie z wymogami prawnymi monitoring poszczególnych elementów środowiska prowadzony jest w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej składowiska odpadów:

Faza przedeksploatacyjna obejmuje okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

Faza eksploatacji obejmuje okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;

Faza poeksploatacyjna obejmuje okres 30 lat, liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

W fazie przedeksploatacyjnej został określony stan zerowy (wyjściowy) środowiska, do którego będą porównywane wyniki badań uzyskanych w fazie eksploatacyjnej obiektu. Zostały zbadane wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne oraz gleba. W fazie eksploatacyjnej obiektu dochodzi element badania hałasu, osiadania powierzchni składowiska, przyrostu objętości odpadów, wód odciekowych, składu biogazu i opadu atmosferycznego. Wszystkie badania wykonywane są systematycznie, a uzyskane w ten sposób dane stanowią cenne informacje pozwalające na ocenę i zminimalizowanie wpływu oddziaływania zakładu na środowisko.
Kwatery B1 i B2 wchodzące w skład obiektów EKO DOLINY zostały wybudowane w oparciu o najnowocześniejsze i najskuteczniejsze dostępne technologie (tzw. BAT). Podczas jej projektowania zastosowano rozwiązania, które sprawdziły się w nowoczesnych obiektach tego typu w Polsce i Europie. Dzięki temu zyskano pewność, że obiekty będą eksploatowane bezawaryjnie, chroniąc środowisko przed skażeniem wód podziemnych i powierzchniowych odciekami i emisją gazu wysypiskowego do atmosfery a także, że po ich rekultywacji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Monitoring środowiska prowadzony jest w oparciu o poniższe przepisy prawne:
– ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 523),
– zapisy zawarte w decyzjach wydanych przez Marszałka Województwa

Badane są następujące elementy środowiska:
– wody podziemne i przypowierzchniowe,
– wody pitne (użytkowe),
– hałas (emisja).