Środowisko, ISO 14001

Priorytetem w działalności Instalacji Komunalnej EKO DOLINA jest ochrona środowiska przed oddziaływaniem odpadów komunalnych, przy zastosowaniu najlepszej dostępnej techniki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, poprzez recykling, odzysk i unieszkodliwianie oraz stymulację zachowań proekologicznych podmiotów wytwarzających, zbierających i transportujących odpady, z uwzględnieniem polityki społecznej gmin- właścicieli.

Zgodnie z wymogami prawnymi monitoring poszczególnych elementów środowiska prowadzony jest w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej składowiska odpadów:

Faza przedeksploatacyjna obejmuje okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

Faza eksploatacji obejmuje okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;

Faza poeksploatacyjna obejmuje okres 30 lat, liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

W fazie przedeksploatacyjnej został określony stan zerowy (wyjściowy) środowiska, do którego będą porównywane wyniki badań uzyskanych w fazie eksploatacyjnej obiektu. Zostały zbadane wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne oraz gleba. W fazie eksploatacyjnej obiektu dochodzi element badania hałasu, osiadania powierzchni składowiska, przyrostu objętości odpadów, wód odciekowych, składu biogazu i opadu atmosferycznego. Wszystkie badania wykonywane są systematycznie, a uzyskane w ten sposób dane stanowią cenne informacje pozwalające na ocenę i zminimalizowanie wpływu oddziaływania zakładu na środowisko.
Kwatery B1 i B2 wchodzące w skład obiektów EKO DOLINY zostały wybudowane w oparciu o najnowocześniejsze i najskuteczniejsze dostępne technologie (tzw. BAT). Podczas jej projektowania zastosowano rozwiązania, które sprawdziły się w nowoczesnych obiektach tego typu w Polsce i Europie. Dzięki temu zyskano pewność, że obiekty będą eksploatowane bezawaryjnie, chroniąc środowisko przed skażeniem wód podziemnych i powierzchniowych odciekami i emisją gazu wysypiskowego do atmosfery a także, że po ich rekultywacji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Monitoring środowiska prowadzony jest w oparciu o poniższe przepisy prawne:
– ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 523) i rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2021 roku, poz. 673);
– zapisy zawarte w decyzjach wydanych przez Marszałka Województwa i przez inne organy

Badane są następujące elementy środowiska:
– wody podziemne i przypowierzchniowe,
– wody pitne (użytkowe),
– hałas (emisja).

Spółka EKO DOLINA od 16 grudnia 2010 roku posiada certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 (aktualnie ISO 14001:2015) w zakresie ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH, UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie przedsiębiorców                        i organizacji w realizacji planowanych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społeczno- ekonomicznych.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego jest gwarantem spełnienia wszelkich wymagań prawnych które jest zobowiązany podmiot przestrzegać a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz deklaracji do ciągłego doskonalenia czyli zmniejszania presji na środowisko. Wymagania ww. normy kładą nacisk na kontrolę realizacji założonych celów środowiskowych oraz wyznaczanie nowych.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

„EKO DOLINA” sp. z o. o. w Łężycach deklaruje dbałość o ochronę środowiska w całym obszarze swojej działalności i stawia ją, jako element harmonijnego zarządzania Spółką, na równi ze spełnianiem wymagań co do jakości działań w zakresie zagospodarowania odpadów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW

W związku z faktem, iż na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA w Łężycach jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001, każdy nasz kontrahent przebywający na terenie zakładu i wykonujący usługi zobowiązany jest do dbałości o środowisko i przestrzegania zasad obowiązujących na terenie zakładu.
Szczegółowe informacje i wymagania dostępne są  w komórkach organizacyjnych obsługujących dane zlecenie / umowę.