Rozbudowa i przebudowa podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych

Zadanie pt.: Rozbudowa i przebudowa podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych, znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez „EKO DOLINĘ” Sp. z o.o. w Łężycach” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 8 029 354 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych polegała na doposażeniu istniejącej instalacji w bioreaktor membranowy (zbiornik denitryfikacji, zbiornik Nitryfikacji, jednostka ultrafiltracji) i jednostkę nanofiltrację oraz zwiększeniu wydajności całej instalacji do 200 m3/d.

Do zmodernizowanej podczyszczalni  doprowadzone są odcieki z kwater składowych B1 i B2 oraz z sortowni odpadów i kompostowni, jak również odcieki z procesu odwadniania i zagęszczania osadu.

Wszystkie odcieki najpierw są kierowane do zbiornika retencyjnego, w celu gromadzenia i uśrednienia składu odcieków, a następnie na filtrację mechaniczną, umożliwiając przefiltrowanie wszystkich odcieków skierowanych do podczyszczalni, w celu obniżenia poziomu ChZT w odciekach surowych.

Po filtracji mechanicznej odcieki są skierowane do części biologicznej podczyszczania – bioreaktora membranowego składającego się ze zbiorników denitryfikacji i nitryfikacji oraz jednostki ultrafiltracji.

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano i wykonano:

  • bioreaktor membranowy, w skład którego wchodzi:
  • zbiornik denitryfikacji
  • zbiornik nitryfikacji
  • jednostka ultrafiltracji
  • jednostki nanofiltracji
  • stacji mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu
  • stacji dmuchaw
  • rurociągi technologiczne i między-obiektowe

Rozpoczęcie eksploatacji rozbudowanej  podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych nastąpiło 29 marca 2017r. , jest to data przystąpienia do prób technologicznych.

Widok z lotu ptaka nowowybudowanego budynku REAKTORA MEMBRANOWEGO