Rozbudowa i przebudowa podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych

Zadanie Pn.: „Rozbudowa i przebudowa podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych, znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez „EKO DOLINĘ” Sp. z o.o. w Łężycach” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 8 029 354,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych polegać będzie na doposażeniu istniejącej instalacji w bioreaktor membranowy (zbiornik denitryfikacji, zbiornik Nitryfikacji, jednostka ultrafiltracji) i jednostkę nanofiltrację oraz zwiększeniu wydajności całej instalacji do 200 m3/d.

Do zmodernizowanej podczyszczalni zostaną doprowadzone odcieki z kwater składowych B1 i B2 oraz z sortowni odpadów i kompostowni, jak również odcieki z procesu odwadniania i zagęszczania osadu.

Wszystkie odcieki najpierw będą kierowane do zbiornika retencyjnego, w celu gromadzenia i uśrednienia składu odcieków, a następnie na filtrację mechaniczną, umożliwiając przefiltrowanie wszystkich odcieków skierowanych do podczyszczalni, w celu obniżenia poziomu ChZT w odciekach surowych.

Po filtracji mechanicznej odcieki zostaną skierowane do części biologicznej podczyszczania do nowoprojektowanego bioreaktora membranowego składającego się ze zbiorników denitryfikacji i nitryfikacji oraz jednostki ultrafiltracji.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i wykonanie nowych obiektów:

 • bioreaktora membranowego, w skład którego wchodzi:
 • zbiornik denitryfikacji
 • zbiornik nitryfikacji
 • jednostka ultrafiltracji
 • jednostki nanofiltracji
 • stacji mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu
 • stacji dmuchaw
 • zbiornik retencyjny  – w przypadku niemożności wykorzystania osadnika pionowego  i przebudowy na zbiornik retencyjny
 • rurociągi technologiczne i międzyobiektowe,

Widok z lotu ptaka nowowybudowanego budynku REAKTORA MEMBRANOWEGO

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejących obiektów:

 • budynku podczyszczalni – w przypadku zlokalizowania w nim jednostki nanofiltracji
 • osadnika pionowego – w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że można istniejący obiekt przebudować i zaadaptować na zbiornik retencyjny
 • pompowni ścieków i osadu recyrkulowanego