Bezpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców

Gmina Miasto Gdynia

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gdynia w roku 2016 może nieodpłatnie dostarczyć nw. odpady:

1. Odpady zielone o kodzie 20 02 01- każdej ilości

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07- w każdej ilości

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach:

a. 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)

b. 17 01 02 (gruz ceglany)

c. 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia)

d. 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)

e. 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.)

f. 17 02 01 (drewno)

g. 17 02 03 (tworzywa sztuczne)

h. 17 03 80 (odpadowa papa)

i. 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10)

j. 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01)

k. 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03)

l. 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03)

w łącznej ilości do 500 kg na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

4. Zużyte opony o kodzie 16 01 03- w ilości do 4 sztuk na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasta Gdynia jest złożenie w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów OŚWIADCZENIA (oświadczenie oraz inne dokumenty do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)

 

Gmina Miasto Reda

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każdy mieszkaniec Gminy Miasta Redy w roku 2016 może nieodpłatnie dostarczyć nw. odpady:

1) odpady oznaczone kodem 20 01 01 (makulatura) – w każdej ilości;

2) odpady oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w każdej ilości;

3) odpady oznaczone kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w każdej ilości;

4) odpady oznaczone kodem 20 02 01 (odpady zielone) – w każdej ilości;

5) odpady oznaczone kodem 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – w każdej ilości;

6) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami:

a. 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),

b. 17 01 02 (gruz ceglany), 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia),

c. 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06).

w ilości do 2 t na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe,

7) odpady odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami:

a. 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.),

b. 17 03 80 (odpadowa papa),

c. 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03),

d. 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03),

e. 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips),

w ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe,

8) odpady oznaczone kodem 16 01 03 (zużyte opony) w ilości do 4 szt. na rok kalendarzowy na jedno gospodarstwo domowe.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasto Reda jest złożenie w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów  OŚWIADCZENIA (oświadczenie oraz inne dokumenty do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)

 

Gmina Wejherowo

Każdy mieszkaniec Gminy Wejherowo  może dostarczyć nieodpłatnie nw. odpady:

1. Odpady zielone o kodzie 20 02 01- w każdej ilości;

2. Odpady remontowo- budowlane o kodach:

a. 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

b. 17 01 02- gruz ceglany

c. 17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

d. 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

w łącznej ilości 2 ton przez 12 miesięcy na jedno gospodarstwo domowe.

3. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości do 4 sztuk przez 12 miesięcy na jedno gospodarstwo domowe.

4. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w każdej ilości.

 

Mieszkańcy pozostałych miast i gmin Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi oraz mieszkańcy Gdyni, Redy i gminy Wejherowo (dotyczy odpadów niewyszczególnionych powyżej) obsługiwanych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ mają prawo ODPŁATNIE zgodnie z cennikiem dostarczyć do Eko Doliny odpady w nim wymienione z wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01.

Od mieszkańców gmin i miast obsługiwanych przez EKO DOLINĘ kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.