Bezpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców

BEZPŁATNE PRZYJMOWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW

UWAGA!

ODPADY DOSTARCZANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONEGO NA TERENIE ZAKŁADU „EKO DOLINA” MUSZĄ BYĆ POSEGREGOWANE, WSZYSTKIE RODZAJE PRZYWIEZIONYCH ODPADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ NA OBIEKCIE WAGOWYM

UWAGA: Planując przywiezienie odpadów do zakładu prosimy o wzięcie pod uwagę, że między godziną 11 a 14-stą ze względu na dużą ilość pojazdów transportujących odpady wydłuża się czas obsługi Klientów. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o planowanie przyjazdu z odpadami poza tymi godzinami.

pytanie prosimy kierować na adres: pszok@ekodolina.com.pl

GDYNIA:
W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Miasta Gdyni mogą nieodpłatnie dostarczyć posegregowane odpady o kodzie:
1) 15 0101 (opakowania z papieru i tektury)
2) 15 0102 (opakowania z tworzyw sztucznych)
3) 15 0104 (opakowania z metali)
4) 15 0105 (opakowania wielomateriałowe)
5) 15 0106 (zmieszane odpady opakowaniowe)
6) 15 0107 (opakowania ze szkła)
7) 20 0101 (makulatura)
8) 20 0102 (szkło)
9) 20 0139 (tworzywa sztuczne)
10) 20 0140 (metale)
11) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji- odpady „zielone”: trawa, liście, gałęzie itp.)
– w każdej ilości,
12) 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) w każdej ilości
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 – w łącznej ilości do 500 kg od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
14) niżej wymienione odpady budowlane i rozbiórkowe w łącznej ilości do 500 kg od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym. :
a) 17 0101 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)
b) 17 0102 (gruz ceglany)
c) 17 0103 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia)
d) 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106)
e) 17 0180 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.)
f) 17 02 01 (drewno)
g) 17 02 03 (tworzywa sztuczne)
h) 17 03 80 (odpadowa papa)
i) 17 0411 (kable inne niż wymienione w 17 04 10)
j) 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01)
k) 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03)
I) 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
17 09 01,17 09 02 i 17 09 03)
15) zużyte opony o kodzie 16 01 03 – w ilości do 4 szt. od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym.
16) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub ich części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
a) 20 01 21* (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
b) 20 01 23* (urządzenia zawierające freony),
c) 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
d) 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35),
– w każdej ilości.

REDA:

Uwaga: Warunkiem przyjęcia odpadów od mieszkańców Redy jest posiadanie podpisanego przez pracownika UM Redy oświadczenia- wzór oświadczenia znajduje się poniżej.
W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Reda mogą nieodpłatnie dostarczyć posegregowane odpady o kodzie:
1) odpady oznaczone kodem 20 01 01 (makulatura) – w dowolnej ilości;
2) odpady oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w dowolnej ilości;
3) odpady oznaczone kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w dowolnej
ilości;
4) odpady oznaczone kodem 20 O3 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – w ilości
do 1 ton na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo
domowe;
5) odpady oznaczone kodem 20 02 01 (odpady zielone) ~ w dowolnej ilości;
6) odpady oznaczone kodem 20 01 08 (bioodpady) – w dowolnej ilości;
7) odpady oznaczone kodem 20 01 10 (odzież) oraz 20 01 11 (tekstylia) – w ilości do 300
kg każdego z nich z osobna na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno
gospodarstwo domowe;
8) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 01 (odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 O2 (gruz ceglany) 17 01 03
(odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia),l7 01 07 (zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – w ilości do 2 t na rok kalendarzowy
(od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
9) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 O1 80 (usunięte
tynki, tapety, okleiny itp.); 17 03 80 (odpadowa papa), 17 06 04 (materiały izolacyjne
inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 O6 03), 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03);17 08 02
(materiały konstrukcyjne zawierające gips) – w łącznej ilości do 300 kg na rok
kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
10) odpady oznaczone kodem 16 01 03 (zużyte opony) w ilości do 4 szt. na rok
kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
11) Odpady zużytego w tym niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych w ilościach i rodzaju wskazujących na
pochodzenie z gospodarstw domowych – o kodach:
a. 20 01 23* l.A (Chłodziarki),
b. 20 01 35* 2.A (monitory komputerowe),
c. 20 01 35* 2.A (odbiorniki telewizyjne).

WEJHEROWO (GMINA WIEJSKA):
W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Wejherowo (gmina wiejska) mogą nieodpłatnie dostarczyć posegregowane odpady o kodzie:

1) 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – w każdej ilości;
2) 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w każdej ilości;
3) 15 01 04 (opakowania z metali) – w każdej ilości;
4) 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) – w każdej ilości;
5) 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) – w każdej ilości;
6) 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w każdej ilości;
7) 16 01 03 (zużyte opony) – w ilości do 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym;
8) Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami:
• 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),
• 17 01 02 (gruz ceglany),
• 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia),
• 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06),
• 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.),
• 17 03 80 (odpadowa papa),
• 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10),
• 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03),
• 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01),
• 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03),
– w łącznej ilości 1 tony na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym;
9) 20 01 01 (papier i tektura) – w każdej ilości;

10) 20 01 10 (odzież)  i 20 01 11 (tekstylia)- w każdej ilości; (obowiązuje od 3 stycznia 2022r.)
10) 20 01 39 (tworzywa sztuczne) – w każdej ilości; k) 20 01 40 (metale) – w każdej ilości;
11) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) – w każdej ilości;
12) 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – w każdej ilości;
13) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
• 20 01 21 (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
• 20 01 23 (urządzenia zawierające freony),
• 20 01 35 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
• 20 01 36 (zużyte elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35),
– w każdej ilości.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasta Gdynia, Reda i Gminy Wejherowo jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie danej gminy.

Mieszkańcy pozostałych miast i gmin Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi oraz mieszkańcy Gdyni, Redy i gminy Wejherowo (dotyczy odpadów niewyszczególnionych powyżej lub w przypadku przekroczenia ustalonych limitów) obsługiwanych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ mają prawo ODPŁATNIE zgodnie z cennikiem dostarczyć do Eko Doliny odpady w nim wymienione z wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01.

Od mieszkańców gmin i miast obsługiwanych przez EKO DOLINĘ kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.