Bezpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców

BEZPŁATNE PRZYJMOWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW

UWAGA!

ODPADY DOSTARCZANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONEGO NA TERENIE ZAKŁADU „EKO DOLINA” MUSZĄ BYĆ POSEGREGOWANE, WSZYSTKIE RODZAJE PRZYWIEZIONYCH ODPADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ NA OBIEKCIE WAGOWYM

GDYNIA:
W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Miasta Gdyni mogą nieodpłatnie dostarczyć odpady o kodzie:
1) 15 0101 (opakowania z papieru i tektury)
2) 15 0102 (opakowania z tworzyw sztucznych)
3) 15 0104 (opakowania z metali)
4) 15 0105 (opakowania wielomateriałowe)
5) 15 0106 (zmieszane odpady opakowaniowe)
6) 15 0107 (opakowania ze szkła)
7) 20 0101 (makulatura)
8) 20 0102 (szkło)
9) 20 0139 (tworzywa sztuczne)
10) 20 0140 (metale)
11) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji)
– w każdej ilości,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 – w łącznej ilości do 500 kg od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach:
a) 17 0101 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)
b) 17 0102 (gruz ceglany)
c) 17 0103 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia)
d) 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106)
e) 17 0180 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.)
f) 17 02 01 (drewno)
g) 17 02 03 (tworzywa sztuczne)
h) 17 03 80 (odpadowa papa)
i) 17 0411 (kable inne niż wymienione w 17 04 10)
j) 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01)
k) 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03)
I) 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
17 09 01,17 09 02 i 17 09 03) w łącznej ilości do 500 kg od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym.
14) zużyte opony o kodzie 16 01 03 – w ilości do 4 szt. od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym.
15) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub ich części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
a) 20 01 21* (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
b) 20 01 23* (urządzenia zawierające freony),
c) 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
d) 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35),
– w każdej ilości.

REDA:

Uwaga: Warunkiem przyjęcia odpadów od mieszkańców Redy jest posiadanie podpisanego przez pracownika UM Redy oświadczenia- wzór oświadczenia znajduje się poniżej.
W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Reda mogą nieodpłatnie dostarczyć odpady o kodzie:
1) 20 01 01 (makulatura) – w dowolnej ilości;
2) 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w dowolnej ilości;
3) 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w dowolnej ilości;
4) 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – w ilości do 1 ton na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
5) 20 02 01 (odpady zielone) – w dowolnej ilości;
6) 20 01 08 (bioodpady) – w dowolnej ilości;
7) 20 01 10 (odzież) oraz 20 01 11 (tekstylia) – w ilości do 300 kg każdego z nich z osobna na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;

WEJHEROWO (GMINA WIEJSKA):
W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Wejherowo (gmina wiejska) mogą nieodpłatnie dostarczyć odpady o kodzie:

1) 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – w każdej ilości;
2) 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w każdej ilości;
3) 15 01 04 (opakowania z metali) – w każdej ilości;
4) 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) – w każdej ilości;
5) 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) – w każdej ilości;
6) 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w każdej ilości;
7) 16 01 03 (zużyte opony) – w ilości do 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym;
8) Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami:
• 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),
• 17 01 02 (gruz ceglany),
• 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia),
• 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06),
• 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.),
• 17 03 80 (odpadowa papa),
• 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10),
• 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03),
• 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01),
• 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03),
– w łącznej ilości 1 tony na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym;
9) 20 01 01 (papier i tektura) – w każdej ilości;
10) 20 01 39 (tworzywa sztuczne) – w każdej ilości; k) 20 01 40 (metale) – w każdej ilości;
11) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) – w każdej ilości;
12) 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – w każdej ilości;
13) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
• 20 01 21 (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
• 20 01 23 (urządzenia zawierające freony),
• 20 01 35 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
• 20 01 36 (zużyte elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35),
– w każdej ilości.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasta Gdynia, Reda i Gminy Wejherowo jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie danej gminy.

 

Mieszkańcy pozostałych miast i gmin Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi oraz mieszkańcy Gdyni, Redy i gminy Wejherowo (dotyczy odpadów niewyszczególnionych powyżej lub w przypadku przekroczenia ustalonych limitów) obsługiwanych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ mają prawo ODPŁATNIE zgodnie z cennikiem dostarczyć do Eko Doliny odpady w nim wymienione z wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01.

Od mieszkańców gmin i miast obsługiwanych przez EKO DOLINĘ kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.