Bezpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców

Gmina Miasto Gdynia

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gdynia  może nieodpłatnie dostarczyć nw. odpady:

1. Odpady zielone o kodzie 20 02 01- każdej ilości

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07- w każdej ilości

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach:

a. 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)

b. 17 01 02 (gruz ceglany)

c. 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia)

d. 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)

e. 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.)

f. 17 02 01 (drewno)

g. 17 02 03 (tworzywa sztuczne)

h. 17 03 80 (odpadowa papa)

i. 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10)

j. 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01)

k. 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03)

l. 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03)

w łącznej ilości do 500 kg na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

4. Zużyte opony o kodzie 16 01 03- w ilości do 4 sztuk na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasta Gdynia jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów.

 

Gmina Miasto Reda

UWAGA

Od 02-01-2019r., każdy mieszkaniec Gminy jest zobowiązany przed bezpłatnym przekazaniem nam odpadów okazać oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Reda wraz z potwierdzającym ten fakt podpisem pracownika UM Redy oraz o pochodzeniu odpadów z terenu tej Gminy, a także o ilości i rodzaju odpadów- druk zaświadczenia do pobrania poniżej.

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każde gospodarstwo domowe Gminy Miasta Redy  może nieodpłatnie dostarczyć nw. odpady:

1) odpady oznaczone kodem 20 01 01 (makulatura) – w dowolnej ilości;
2) odpady oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w dowolnej ilości;
3) odpady oznaczone kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w dowolnej ilości;
4) odpady oznaczone kodem 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – w ilości do 1 ton na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
5) odpady oznaczone kodem 20 02 01 (odpady zielone) – w dowolnej ilości;
6) odpady oznaczone kodem 20 01 10 (odzież) oraz 20 01 11 (tekstylia) – w ilości do 300 kg każdego z nich z osobna na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
7) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany) 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia),17 01 07 (zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – w ilości do 2 t na rok kalendarzowy
(od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
8) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.); 17 03 80 (odpadowa papa), 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03), 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03);17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips) – w łącznej ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
9) odpady oznaczone kodem 16 01 03 (zużyte opony) w ilości do 4 szt. na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
10) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w każdej ilości – o kodach:
a. 20 01 23 1.2 (Chłodziarki)
b. 20 01 35 3.B (monitory komputerowe)
c. 20 01 35 4.2 (odbiorniki telewizyjne)

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasto Reda jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów.

Gmina Wejherowo

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każdy mieszkaniec każdy mieszkaniec Gminy Wejherowo  może dostarczyć nieodpłatnie  nw. odpady:

W ramach prowadzonego PSZOK EKO DOLINA zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjmowania od mieszkańców Gminy Wejherowo następujących odpadów:
1) 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – w każdej ilości;
2) 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w każdej ilości;
3) 15 01 04 (opakowania z metali) – w każdej ilości;
4) 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) – w każdej ilości;
5) 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) – w każdej ilości;
6) 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w każdej ilości;
7) 16 01 03 (zużyte opony) – w ilości do 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe w okresie obowiązywania niniejszej umowy;
8) Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami:
a. 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),
b. 17 01 02 (gruz ceglany),
c. 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia),
d. 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06),
e. 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.),
f. 17 03 80 (odpadowa papa),
g. 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10),
h. 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03),
i. 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01),
j. 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03),
w łącznej ilości 2 Mg na jedno gospodarstwo domowe w okresie obowiązywania niniejszej umowy;
9) 20 01 01 (papier i tektura) – w każdej ilości;
10) 20 01 39 (tworzywa sztuczne) – w każdej ilości;
11) 20 01 40 (metale) – w każdej ilości;
12) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) – w każdej ilości;
13) 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – w każdej ilości;
14) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub ich części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
a. 20 01 21 (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
b. 20 01 23 (urządzenia zawierające freony),
c. 20 01 35 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
d. 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35), w każdej ilości.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców GminyEejherowo jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów.

Mieszkańcy pozostałych miast i gmin Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi oraz mieszkańcy Gdyni, Redy i gminy Wejherowo (dotyczy odpadów niewyszczególnionych powyżej) obsługiwanych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ mają prawo ODPŁATNIE zgodnie z cennikiem dostarczyć do Eko Doliny odpady w nim wymienione z wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01.

Od mieszkańców gmin i miast obsługiwanych przez EKO DOLINĘ kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.