Bezpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców

Gmina Miasto Gdynia

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gdynia  może nieodpłatnie dostarczyć nw. odpady:
1) 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)
2) 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych)
3) 15 01 04 (opakowania z metali)
4) 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe)
5) 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe)
6) 15 01 07 (opakowania ze szkła)
7) 20 01 01 (makulatura)
8) 20 01 02 (szkło)
9) 20 01 39 (tworzywa sztuczne)
10) 20 01 40 (metale)
11) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji)
– w każdej ilości,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 – w łącznej ilości do 500 kg od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach:
a) 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)
b) 17 01 02 (gruz ceglany)
c) 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia)
d) 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)
e) 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.)
f) 17 02 01 (drewno)
g) 17 02 03 (tworzywa sztuczne)
h) 17 03 80 (odpadowa papa)
i) 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10)
j) 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01)
k) 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03)
l) 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03)
w łącznej ilości do 500 kg od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym.
14) zużyte opony o kodzie 16 01 03 – w ilości do 4 szt. od jednego gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym.
15) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub ich części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
a) 20 01 21* (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
b) 20 01 23* (urządzenia zawierające freony),
c) 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
d) 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35),
– w każdej ilości.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasta Gdynia jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów.

 

Gmina Miasto Reda

UWAGA

Od 02-01-2019r., każdy mieszkaniec Gminy jest zobowiązany przed bezpłatnym przekazaniem nam odpadów okazać oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Reda wraz z potwierdzającym ten fakt podpisem pracownika UM Redy oraz o pochodzeniu odpadów z terenu tej Gminy, a także o ilości i rodzaju odpadów- druk zaświadczenia do pobrania poniżej.

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ każde gospodarstwo domowe Gminy Miasta Redy  może nieodpłatnie dostarczyć nw. odpady:

1) odpady oznaczone kodem 20 01 01 (makulatura) – w dowolnej ilości;
2) odpady oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w dowolnej ilości;
3) odpady oznaczone kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w dowolnej ilości;
4) odpady oznaczone kodem 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – w ilości do 1 ton na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
5) odpady oznaczone kodem 20 02 01 (odpady zielone) – w dowolnej ilości;
6) odpady oznaczone kodem 20 01 10 (odzież) oraz 20 01 11 (tekstylia) – w ilości do 300 kg każdego z nich z osobna na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
7) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany) 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia),17 01 07 (zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – w ilości do 2 t na rok kalendarzowy
(od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
8) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.); 17 03 80 (odpadowa papa), 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03), 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03);17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips) – w łącznej ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
9) odpady oznaczone kodem 16 01 03 (zużyte opony) w ilości do 4 szt. na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
10) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w każdej ilości – o kodach:
a. 20 01 23 1.2 (Chłodziarki)
b. 20 01 35 3.B (monitory komputerowe)
c. 20 01 35 4.2 (odbiorniki telewizyjne)

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców Gminy Miasto Reda jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów.

Gmina Wejherowo

 

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ  każdy mieszkaniec Gminy Wejherowo  może dostarczyć nieodpłatnie  nw. odpady:

W ramach prowadzonego PSZOK EKO DOLINA zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjmowania od mieszkańców Gminy Wejherowo następujących odpadów:
1) 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – w każdej ilości;
2) 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w każdej ilości;
3) 15 01 04 (opakowania z metali) – w każdej ilości;
4) 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) – w każdej ilości;
5) 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) – w każdej ilości;
6) 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w każdej ilości;
7) 16 01 03 (zużyte opony) – w ilości do 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe w okresie obowiązywania niniejszej umowy;
8) Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami:
a. 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),
b. 17 01 02 (gruz ceglany),
c. 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia),
d. 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06),
e. 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.),
f. 17 03 80 (odpadowa papa),
g. 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10),
h. 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03),
i. 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01),
j. 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03),
w łącznej ilości 2 Mg na jedno gospodarstwo domowe w okresie obowiązywania niniejszej umowy;
9) 20 01 01 (papier i tektura) – w każdej ilości;
10) 20 01 39 (tworzywa sztuczne) – w każdej ilości;
11) 20 01 40 (metale) – w każdej ilości;
12) 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) – w każdej ilości;
13) 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – w każdej ilości;
14) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompletnego lub ich części, o charakterze wskazującym na pochodzenie z gospodarstwa domowego o kodach:
a. 20 01 21 (lampy fluorescencyjne – sprzęt oświetleniowy),
b. 20 01 23 (urządzenia zawierające freony),
c. 20 01 35 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki),
d. 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35), w każdej ilości.

Warunkiem przyjęcia nieodpłatnego odpadów od mieszkańców GminyEejherowo jest złożenie oświadczenia w EKO DOLINIE podczas dostarczania odpadów.

Mieszkańcy pozostałych miast i gmin Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi oraz mieszkańcy Gdyni, Redy i gminy Wejherowo (dotyczy odpadów niewyszczególnionych powyżej) obsługiwanych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINĘ mają prawo ODPŁATNIE zgodnie z cennikiem dostarczyć do Eko Doliny odpady w nim wymienione z wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01.

Od mieszkańców gmin i miast obsługiwanych przez EKO DOLINĘ kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.