KWATERA SKŁADOWA

Na terenie EKO DOLINY zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kwatera składowa zabezpieczona jest przed emisją odcieków oraz odorów i pyłów do środowiska, wykonana jest jako podpoziomowo – nadpoziomowa, ograniczona obwałowaniem. Głębokość misy (od dna do korony) zmienia się od 7,5 do 10,5 m. Powierzchnia składowiska wynosi około 7 ha, a pojemność 1235000 m3. Dno kwatery zostało ukształtowane, w sposób zapewniający grawitacyjny spływ, powstających w obszarze niecki, odcieków, w kierunku przepompowni odcieków, a następnie do zakładowej podczyszczalni odcieków i ścieków. Uszczelnienie dna misy wykonano stosując wielowarstwowo materiały uszczelniające co pozwala wyeliminować ryzyko przedostawania się odcieków do wód gruntowych. Kwatera składowa jest eksploatowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów oraz Instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest minimalizacja ilości odpadów trafiających na kwaterę składową, nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie takich rozwiązań technologicznych które pozwalają na uzyskanie jak największego odzysku odpadów.

Ponadto na terenie EKO DOLINY znajduje się zrekultywowana kwatera składowa, która była eksploatowana do końca października 2011 roku. Kwatera ta jak i również kwatera obecnie eksploatowana podlegają monitoringowi w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami a w szczególności: składu wód powierzchniowych i podziemnych, składu gazu składowiskowego.

 

Widok kwatery składowej z lotu ptaka

Schemat zastosowanych uszczelnień katery