Zawieranie umów

Przedsiębiorca zainteresowany podpisaniem ze Spółką umowy na przyjmowanie odpadów  powinien przesłać do nas wniosek zawierający następujące informacje:

  • jakie rodzaje odpadów zamierza dostarczać oraz od kogo (osób fizycznych, czy prawnych),
  • o ogólnej ilości poszczególnych rodzajów posiadanych do przekazania odpadów w ujęciu miesięcznym,
  • z obszaru których gmin zamierza dostarczać odpady,
  • o preferowanej formie i częstotliwości rozliczeń,
  • jeśli pismo nie jest przygotowywane na papierze firmowym – wszelkie dane kontaktowe, korespondencyjne.
  • o osobie / osobach (imię, nazwisko, stanowisko), które w imieniu przedsiębiorcy będą podpisywały umowę.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o posiadanym numerze PESEL.

Jeżeli umowa ma być zawarta w imieniu przedsiębiorcy należy załączyć pełnomocnictwo do zawierania umów w jego imieniu.
Załączane dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem z bieżącą datą.

Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@ekodolina.pl lub w formie listownej na adres siedziby Spółki. 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z podpisaniem umowy na przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne :

Specjalista ds. Rozliczeń – Marcel Wajrak, email: kancelaria@ekodolina.pl , tel. 58 672 50 00 w.27, +48 668-674-014

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z podpisaniem umowy na przyjmowanie odpadów  elektrycznych i elektronicznych lub niebezpiecznych:

Koordynator Zespołu ds. Zagospodarowania Odpadów Niebezpiecznych oraz Sprzętu RTV i AGD – Adam Badełek, email: kancelaria@ekodolina.pl, tel. (58) 672-50-00 w.36, +48 606 471 009

Forma płatności za usługę przyjęcia odpadów:

  • bez umowy – gotówką lub kartą płatniczą,
  • z umową – gotówką lub kartą płatniczą, bądź przelewem.