Budowa instalacji do odsiarczania biogazu

W 2016 roku oddaliśmy do użytkowania instalację do odsiarczania biogazu , która była dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt zadania wyniósł 1 838 023,81 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 900 000,00 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW

Opis efektu rzeczowego

 • Wykonano wielobranżowy projekt budowlany stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń i decyzji.
 • Dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń technologicznych stacji odsiarczania;
 • Wykonano wszystkie niezbędne modernizacje istniejącej instalacji technologicznych biogazu wysypiskowego;
 • Wykonano rewizje rurociągów biogazowych umożliwiających ich czyszczenie;
 • Wykonano czyszczenie rurociągów biogazowych;
 • Wykonano modernizację układu sterowania uwzględniający potrzeby modernizowanej instalacji pozyskiwania biogazu;
 • Wykonano adaptację niezbędnych istniejących instalacji technologicznych da potrzeb instalacji odsiarczania biogazu;
 • Zamontowano i uruchomiono oraz podłączono stację odsiarczania wraz z urządzeniami towarzyszącymi do istniejącej instalacji gazowej;
 • Wykonano budowle niezbędne do umieszczenia urządzeń już istniejących a przenoszonych oraz nowoprojektowanych;
 • Przeprowadzono próby eksploatacyjne (m.in. rozruch mechaniczny i technologiczny, ruch próbny) stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi;

Opis efektów środowiskowych

 • Oczyszczanie 800 m3/h biogazu składowiskowego z nadmiaru związków siarki. Wykonano instalacje o przepustowości nominalnej 800m3/h, przepustowość rzeczywista jest zależna od aktualnie powstającej ilości biogazu składowiskowego
 • Zmniejszenie emisji niskiej SO2 w spalinach elektrowni biogazowej. Osiągnięto zmniejszenie zawartości związków siarki z 5822,4 mg/m3 w biogazie „surowym” do 10,0 mg/m3 w biogazie na wyjściu z instalacji odsiarczania (czyli SO2 emitowanym po spaleniu w agregatach biogazu)
 • Zmniejszenie zawartości siarkowodoru z maksymalnej zakładanej 5 000 ppm H2S na wlocie do instalacji odsiarczania do poziomu 100 ppm H2S na wyjściu instalacji.

Osiągnięto zmniejszenie ilości H2S z 1782 ppm w biogazie „surowym” do 3 ppm na wyjściu z instalacji odsiarczania.

 • Redukcja zawartości pyłów w spalinach elektrowni biogazowej do 0,5 mg/m3. Osiągnięto redukcję pyłów do 0,09mg/m3 w biogazie na wyjściu z instalacji odsiarczania, w wyniku czego nastąpiła również redukcja emisji pyłów w spalinach.