stowarzyszenie szansa dla nas

DLA INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich określonych w Statucie inicjatyw w celu zintegrowania społeczności lokalnej, w szczególności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową, inwestycyjną oraz poprzez udzielanie społeczności Sołectwa pomocy organizacyjnej i materialnej w celu podniesienia standardu życia. Obecnie Stowarzyszenie liczy około 150 członków i zrzesza większą część aktualnej ludności Łężyc.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans społecznych, dlatego też szczególny nacisk kładzie na umożliwienie rozwoju najmłodszych mieszkańców Sołectwa. Dla nich Stowarzyszenie finansuje np. zakup podręczników szkolnych i paczek świątecznych.

DLA EDUKACJI, ZDROWIA I REKREACJI

Mieszkańcy mogą także korzystać z finansowanych przez Stowarzyszenie kursów językowych, karnetów na zajęcia sportowe, wynajmowanej sali sportowej, corocznych wycieczek autokarowych, niedzielnych kursów autobusu do kościoła, profilaktycznych oraz pomocy finansowej w indywidualnych przypadkach losowych (w ramach której Stowarzyszenie dotychczas sfinansowało między innymi zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup pieca, koszty specjalistycznej pomocy medycznej itd.).
Głównym darczyńcą Stowarzyszenia jest zakład „Eko Dolina”.

DZIAŁANIA DLA SOŁECTWA ŁĘŻYCE

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych Stowarzyszenie dotychczas zrealizowało, bądź współfinansowało następujące zadania:

• modernizacja sieci wodociągowej,
• remont budynku świetlicy,
• modernizacja stacji uzdatniania wody,
• budowa placu zabaw,
• zagospodarowanie terenu wokół stawu,
• zagospodarowanie terenu w obrębie
przystanku autobusowego oraz wokół krzyży w Łężycach,
• budowa oświetlenia przy drogach gminnych,
• utwardzanie dróg.

Na trwałe do kalendarza sołeckiego weszły już organizowane przez Stowarzyszenie cykliczne akcje i imprezy

• Dzień Seniora,
• Sprzątanie Łężyc,
• Dzień Rodziny,
• Dzień Dziecka,
• turniej piłki nożnej,
• konkurs na najlepszego ucznia z Sołectwa,
• letni festyn integracyjny,
• zabawa choinkowa dla dzieci,
• zabawa karnawałowa.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 r. pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców sołectwa wsi Łężyce”. W 2006 r. w wyniku konkursu, nazwę zmieniono na Stowarzyszenie „Szansa dla Nas”.

Więcej o Stowarzyszeniu na stronie www.szansadlanas.pl