HISTORIA ZAKŁADU

Spółka Eko Dolina (wcześniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów) została założona przez 7 gmin wraz z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Inicjatorem założenia Spółki był Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zrzeszający gminy. Obszar obsługiwany przez Eko Dolinę to niżej wymienione miasta i gminy:

Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, gmina Wejherowo, Kosakowo, Szemud i Luzino.

 

fot. Kacper Kowalski

W październiku 1998 r. gminy wraz z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powołały Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dzisiaj „Eko Dolina”, której zrzeszone gminy oprócz gminy Szemud są współwłaścicielami. Spółka ta została stworzona w celu wybudowania i eksploatacji nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów, który jest podstawowym elementem systemu MIX.Lokalizacja zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach nie była przypadkowa. Zlokalizowanie zakładu tuż przy starym składowisku odpadów, eksploatowanym w latach 1978-2002r. pozwoliło radykalnie zminimalizować koszty jego rekultywacji, które pokrywamy przecież my – mieszkańcy.

W 2001 roku podpisano Memorandum Finansowe, umowę pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, przyznającą  dotację w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki”.

W styczniu 2003r. zamknięto należące do Gminy stare składowisko odpadów, a Eko Dolina rozpoczęła przyjmować odpady i  eksploatować nową kwaterę składową, która jest obiektem budowlanym zaopatrzonym w pełny system uszczelnień, ponadto jest odgazowana i zdrenowana, co pozwala na jej bezpieczną dla środowiska eksploatację zgodnie z  przepisami unijnymi.

Równolegle rozpoczęto budowę pozostałych instalacji do odzysku odpadów, które razem z kwaterą składową tworzą kompleksowy Zakład Zagospodarowania Odpadów. W kwietniu 2005 roku zakończył się pierwszy etap budowy zakładu, który został oddany do eksploatacji.

Oddano do użytku następujące instalacje:

 • sortownie odpadów
 • kompostownię pryzmową odpadów zielonych
 • stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych z segmentem specjalistycznego demontażu sprzętu AGD, TV
 • boksy na surowce wtórne,
 • segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych,
 • magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych przekazywanych do specjalistycznych firm prowadzących unieszkodliwianie odpadów (zużyte baterie, akumulatory, opakowania po farbach, olejach, środkach ochrony roślin),
 • elektrownia zasilana biogazem składowiskowym z generatorami kogeneracyjnymi
 • segment mycia i dezynfekcji pojazdów,
 • budynek administracyjny i budynki gospodarcze.
 • kwaterę magazynową na odpady  budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
 • kwaterę magazynową na odpady jednorodne
 • kwaterę składowania odpadów B-1 z systemem odgazowania,
 • podczyszczalnię ścieków i odcieków ze zbiornikiem, osadnikiem i pompownią.

 

 

W roku 2009 rozpoczęto rozbudowę zakładu. Wybudowano i zainstalowano stację waloryzacji biogazu, która jest jedyną w Polsce innowacyjną i nowoczesną instalacją tego typu. W kwietniu 2010r. oddano do użytku kompostownię halową, która pozwoliła na ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych. Rozbudowano i zmodernizowano również istniejącą sortownię odpadów, dzięki czemu jej przepustowość zwiększyła się z 50 000 ton do 100 000 ton odpadów rocznie. Obecnie moce przerobowe sortowni to 150 000 Mg/rok przy pracy na trzy zmiany.

Budowa zakładu (dwa etapy) była realizowana w ramach projektu nr 2000/PL/16/P/PE/002,pn: „Gospodarka Odpadami dla Doliny Redy i Chylonki” i otrzymały dofinansowanie z Funduszu Spójności (wcześniej ISPA 2000), które wynosiło 72% kosztów kwalifikowanych, czyli 15 000 804  €.

Ponadto w latach 2010-2011 wybudowano kolejną kwaterę składową B2 której koszt budowy wyniósł ok. 11mln zł.

W kolejnych latach oddaliśmy do użytku:

 • instalację do odsiarczania biogazu
 • rozbudowaną podczyszczalnię ścieków i odcieków
 • tak zwaną „krótką linię sortowniczą”
 • rozbudowany plac kompostowni odpadów zielonych