KOMPOSTOWNIA HALOWA

Instalacja kompostowni halowej w RIPOK EKO DOLINA została zaprojektowana i wybudowana z możliwością prowadzenia procesu dwuwariantowo: w trybie intensywnego kompostowania (wydajność instalacji: 30 000 Mg/rok) oraz w trybie biosuszenia (wydajność instalacji: 60 000 Mg/rok).

Aktualnie instalacja pracuje w trybie biosuszenia. 

Proces biosuszenia polega na intensywnym ogrzaniu pryzm  w bioreaktorze przy wykorzystaniu  egzotermicznych reakcji tlenowego rozkładu zawartej w odpadach masy organicznej. Nie wymaga on doprowadzenia dodatkowego ciepła z innych źródeł. Temperatura pryzm w szybkim czasie (1-2 dni) osiąga poziom 70 – 80 ˚C, powodując intensywne parowanie wody zawartej w odpadach. Proces dodatkowo intensyfikowany jest przez ciągłe wentylowanie pryzm za pomocą systemu napowietrzania  (system wentylacji  procesowej). Dzięki temu do pryzm dostarczany jest tlen potrzebny do procesów biologicznych, a usuwane jest powietrze wysycone parą wodną.

Biosuszenie odbywa się tylko w zamkniętym bioreaktorze i trwa do 14 dni. Podczas biosuszenia całość powietrza procesowego jest ujmowana i oczyszczana w biofiltrze. Nie ma emisji powodowanych przerzucaniem pryzm na otwartym placu ani związanych z przesiewaniem przekompostowanych odpadów. Zmniejsza to znacząco ilość zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Proces biosuszenia służy wstępnej obróbce odpadów umożliwiającej ich dalsze zagospodarowanie poza EKO DOLINĄ.