KOMPOSTOWNIA HALOWA

Instalacja kompostowni halowej w RIPOK EKO DOLINA została zaprojektowana i wybudowana z możliwością prowadzenia procesu dwuwariantowo: w trybie intensywnego kompostowania oraz w trybie biosuszenia.

Aktualnie instalacja pracuje w trybie intensywnego kompostowania. 

Hala kompostowni odpadów przeznaczona jest do przeprowadzenia procesu intensywnego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. Posiada ona przepustowość do 35 000 Mg/rok (w zależności od gęstości odpadu) dla objętości kompostowanych odpadów wynoszącej do 75 000 m3/rok.

Procesowi przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych poddawane są odpady wytworzone podczas przetwarzania mechanicznego zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiące frakcję 15/20 – 80 mm oraz odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie. Wydajność instalacji dla procesu wynosi do 35 000 Mg/rok ( w zależności od gęstości odpadów) dla objętości kompostowanych odpadów wynoszącej do 75 000 m3/rok. Odpady przyjmowane są do pomieszczenia magazynowania odpadów w zamkniętej hali (powierzchnia 900 m2).

Biologiczne przetwarzanie odpadów realizowane jest jednoetapowo: jako proces intensywnego kompostowania odpadów.

Proces intensywnego kompostowania odbywa się w bioreaktorze (powierzchnia 5250 m2), wewnątrz zamkniętej hali, w której utrzymywane jest podciśnienie. Pryzmy układane są za pomocą ładowarki kołowej wyposażonej w system wentylacji z filtrami z węgla aktywnego. Pryzmy są napowietrzane negatywnie (podciśnieniowo), zraszane czystą wodą oraz przerzucane minimum raz w tygodniu za pomocą gąsienicowej przerzucarki bramowej. Intensywność napowietrzania sterowana jest w oparciu o pomiar temperatury). Temperatura pryzm w trakcie procesu intensywnego kompostowania wynosi 70˚ – 80˚C. Odcieki spod pryzm odprowadzane są do zbiornika retencyjnego. Powietrze procesowe oraz powietrze z wentylacji hali oczyszczane są w płuczce gazów i biofiltrze. Proces intensywnego kompostowania trwa 28 dni.

Po wywiezieniu z hali stabilizat kierowany jest do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku odpadów innym niż niebezpieczne i obojętne lub przesiewany na sicie 0-20 mm gdzie następnie frakcja podsitowa podlega dojrzewaniu i może być poddana odzyskowi na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne a frakcja nadsitowa może być skierowana do składowania bądź przekazana uprawnionemu odbiorcy celem wykorzystania do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów do procesu termicznego przekształcania.