INSTALACJE ZAKŁADU / TECHNOLOGIA

Instalacja Komunalna „EKO DOLINA” Sp. z o.o. obecnie  posiada następujące obiekty i instalacje technologiczne, m.in.:

 • Sortownia odpadów (przepustowość 150 000 Mg/rok -praca trzyzmianowa),
 • Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
 • Kompostownia odpadów zielonych,
 • Halowa kompostownia odpadów,
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • Segment demontażu urządzeń chłodniczych i sprzętu AGD/RTV,
 • Kwatera magazynowa odpadów jednorodnych ob.3b,
 • Kwatera magazynowa odpadów budowlanych ob.10,
 • Segment przerobu gruzu budowlanego,
 • Kwatera odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (B2),
 • Segment wykorzystania biogazu,
 • Podczyszczalnia odcieków i ścieków,
 • Boksy na surowce wtórne,
 • Zadaszone boksy do czasowego magazynowania surowców wtórnych,
 • Myjnia kół i podwozi samochodowych,
 • Wagi samochodowe wraz z budynkiem wagowym,
 • Zamknięta i rekultywowana kwatera odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (B1),
 • Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych.