Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów w istniejącym budynku sortowni odpadów

Zadanie pn.: Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów w istniejącym budynku sortowni odpadów na terenie RIPOK  Eko Dolina w Łężycach.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 593 000 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

W marcu 2106 nastąpiło uruchomienie krótkiej linii sortowniczej do segregacji i wydzielenia surowców z odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki plastiku o przepustowości 10 000 Mg/rok. Przed budową nowej linii sortowniczej  strumień selektywnie zebranych odpadów sortowany był na głównej linii sortowniczej, gdzie sortowane są również zmieszane odpady komunalne. Przekierowanie odpadów selektywnie zebranego plastiku na odrębny ciąg technologiczny spowoduje odciążenie głównej linii sortowniczej. Dzięki budowie nowej / odrębnej linii nastąpiło wydłużenie czasu przeznaczonego na segregację odpadów zmieszanych, co skutkuje bardziej efektywnym sortowaniem i odzyskiem surowców z odpadów komunalnych zmieszanych.

Krótka linia sortownicza doczyszczająca została usytuowana w istniejącej hali sortowni – wzdłuż zachodniej jej ściany w zachodniej hali.

Opis procesu technologicznego:

Odpady z selektywnej zbiórki odpadów przed przekazaniem do sortowania gromadzone są w boksach magazynowych znajdujących się przed halą sortowni.
Strumień odpadów kierowany jest za pomocą ładowarki kołowej do rozrywarki worków. Następnie odpady transportowane są przenośnikiem wznoszącym do kabiny sortowniczej. Jest ona wyposażona w siedem par zsypów, pod którymi znajduje się siedem kontenerów hakowych o pojemności 28m3 na wydzielone w kabinie surowce wtórne oraz dodatkowo dwa zsypy boczne dla mniejszych kontenerów.

W kabinie odpad zostaje poddany segregacji manualnej na poszczególne surowce, tj.:

– folia, PET, chemia HDPE, chemia PP, puszki stalowe, złom niesort, puszki aluminiowe, AGD mix, tetrapak, itp.

Wysegregowane surowce wtórne zostają zrzucone do kontenerów hakowych znajdujących się pod kabiną sortowniczą i następnie przewiezione do sprasowania w celu przekazania do odzysku i recyklingu