Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów w istniejącym budynku sortowni odpadów

Zadanie pn.: „Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów w istniejącym budynku sortowni odpadów na terenie RIPOK „Eko Dolina” w Łężycach”

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 593 000,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

Planuje się uruchomienie krótkiej linii sortowniczej do segregacji i wydzielenia surowców z odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki plastiku o przepustowości 10 000 Mg/rok. Obecnie strumień tych odpadów sortowany jest na głównej linii sortowniczej, gdzie sortowane są również zmieszane odpady komunalne. Przekierowanie odpadów selektywnie zebranego plastiku na odrębny ciąg technologiczny spowoduje odciążenie głównej linii sortowniczej. Możliwe będzie wydłużenie czasu przeznaczonego na segregację odpadów zmieszanych, a to pozwoli na bardziej efektywne sortowanie i odzysk surowców z odpadów komunalnych zmieszanych.

Nowa instalacja ma za zadanie przekierowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki na odrębny ciąg technologiczny, co wpłynie na odciążenie istniejącej obecnie głównej linii sortowniczej, która pracować będzie wyłącznie na odpadach komunalnych zmieszanych.

Krótka linia sortownicza doczyszczająca zostanie usytuowana w istniejącej hali sortowni – wzdłuż zachodniej jej ściany w zachodniej hali.

W skład krótkiej linii sortowniczej wchodzić będą następujące urządzenia i wyposażenie:

  • rozrywarka do worków,
  • podajnik wznoszący,
  • kabina sortownicza 28 stanowiskowa wraz z konstrukcją wsporczą,
  • podajnik sortowniczy umieszczony w kabinie sortowniczej,
  • wydzielony boks na balast po sortowaniu, ograniczony z trzech stron ścianami oporowymi,
  • 7 szt. kontenerów hakowych o pojemności 28m3,
  • 2 szt. koleb uchylnych o pojemności 1,6m3,
  • wykonany zostanie nowy kanał pod podajnik.

Opis procesu technologicznego:

Odpady z selektywnej zbiórki plastiku przed przekazaniem do sortowania gromadzone są w boksach magazynowych znajdujących się przed halą sortowni.
Strumień odpadów kierowany jest za pomocą ładowarki kołowej do rozrywarki worków. Następnie odpady transportowane są przenośnikiem wznoszącym do kabiny sortowniczej. Jest ona wyposażona w siedem par zsypów, pod którymi znajduje się siedem kontenerów hakowych o pojemności 28m3 na wydzielone w kabinie surowce wtórne oraz dodatkowo dwa zsypy boczne dla mniejszych kontenerów.

W kabinie odpad zostaje poddany segregacji manualnej na poszczególne surowce, tj.:

– folia, PET, chemia HDPE, chemia PP, puszki stalowe, złom niesort, puszki aluminiowe, AGD mix, tetrapak, itp.

Wysegregowane surowce wtórne zostają zrzucone do kontenerów hakowych znajdujących się pod kabiną sortowniczą i następnie przewiezione do sprasowania w celu przekazania do odzysku i recyklingu