Rodzaje przyjmowanych odpadów

Informujemy, że od 11 października 2023 roku obowiązuje nowy cenniki za przyjęcie odpadów do zakładu EKO DOLINA. Nowy cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Rodzaje przyjmowanych odpadów do zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. wyszczególnione są w CENNIKACH (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).

 

Zakład nie przyjmuje odpadów:

  • występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
  • o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
  • zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
  • powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
  • zagrażających zdrowiu, życiu i środowisku