Rodzaje przyjmowanych odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 obowiązują nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA. Cenniki znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Rodzaje przyjmowanych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. wyszczególnione są w CENNIKACH (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).

 

Zakład nie przyjmuje odpadów:

  • występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
  • o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
  • zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
  • powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
  • zagrażających zdrowiu, życiu i środowisku