ISO 14001

Spółka EKO DOLINA od 16 grudnia 2010 roku posiada certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 (aktualnie ISO 14001:2015) w zakresie ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH, UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie przedsiębiorców                        i organizacji w realizacji planowanych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społeczno- ekonomicznych.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego jest gwarantem spełnienia wszelkich wymagań prawnych które jest zobowiązany podmiot przestrzegać a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz deklaracji do ciągłego doskonalenia czyli zmniejszania presji na środowisko. Wymagania ww. normy kładą nacisk na kontrolę realizacji założonych celów środowiskowych oraz wyznaczanie nowych.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

„EKO DOLINA” sp. z o. o. w Łężycach deklaruje dbałość o ochronę środowiska w całym obszarze swojej działalności i stawia ją, jako element harmonijnego zarządzania Spółką, na równi ze spełnianiem wymagań co do jakości działań w zakresie zagospodarowania odpadów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW

W związku z faktem, iż na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA w Łężycach jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001, każdy nasz kontrahent przebywający na terenie zakładu i wykonujący usługi zobowiązany jest do dbałości o środowisko i przestrzegania zasad obowiązujących na terenie zakładu.
Szczegółowe informacje i wymagania dostępne są  w komórkach organizacyjnych obsługujących dane zlecenie / umowę.