Zmiana zasad bezpłatnego przyjmowania odpadów od mieszkańców Redy

Informujemy, że 02-01-2019r., każdy mieszkaniec Gminy Miasta Redy jest zobowiązany przed bezpłatnym przekazaniem nam odpadów okazać oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Reda wraz z potwierdzającym ten fakt podpisem pracownika UM Redy oraz o pochodzeniu odpadów z terenu tej Gminy, a także o ilości i rodzaju odpadów. Nowe zasady wynikają z treści umowy zawartej miedzy RIPOK EKO DOLINA a Gminą Miastem Reda na prowadzenie PSZOK. Więcej informacji znajduje się w zakładce STREFA MIESZKAŃCA.