(16) OCHRONA OSÓB I MIENIA DLA EKO DOLINA SP. Z O. O. W ŁĘŻYCACH

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza, niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami [uPzp], prowadzone jest w trybie opisanym w art. 138o uPzp, przy zastosowaniu przepisów art. 138o ust. 2-4 uPzp.