(11) Dostawy nadtlenku wodoru, kwasu ortofosforowego oraz kwasu cytrynowego

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawy nadtlenku wodoru, kwasu ortofosforowego oraz kwasu cytrynowego.