System zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie zakładu EKO DOLINA

Przedsięwzięcie pod nazwą: „System zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach” zostało zrealizowane ze wsparciem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie zwrotne przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW wynosi 2 180 940,00 zł, co stanowi 99,32% kosztu całkowitego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych poprzez zapewnienie infrastruktury uwzględniającej adaptację do zmian klimatu. Przedsięwzięcie objęło budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych, urządzenia oczyszczające, układ rozsączania oraz odparowywania wód opadowych i roztopowych na terenie zakładu.

Dane techniczne głównych obiektów:
– długość przewodów kanalizacji deszczowej: ok. 919 m,
– studnie rewizyjne: 3 szt.,
– studnie chłonne: 40 szt.,
– studnia 1200 mm: 1 szt.,
– studnie 2000 mm: 2 szt.,
– separatory koalescencyjne: 4 szt.,
– przepompownia: wydajność 47,9 l/s, wysokość podnoszenia 8 m,
– zbiornik nr 36-szerokość korony grobli 1,0 m, nachylenie skarp 1:1, rzędna korony grobli 175,00 m npm, rzędna dna zbiornika 174,0 m npm.
W wyniku realizacji inwestycji zmniejszyło się prawdopodobieństwo powodzi/podtopień w wyniku czego ochronie  podlegają pracownicy, osoby przebywające na terenie zakładu i obiekty technologiczne o dużej wartości materialnej. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z kierunkami działań zapisanymi w „SPA 2030”.
Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest zmodernizowanie obiektów infrastrukturalnych służących zapobieganiu zagrożeniom środowiska, natomiast efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest około 290 osób objętych ochroną przeciwpowodziową.