DOSTAWA WRAZ Z PROJEKTOWANIEM I MONTAŻEM DWULINIOWEJ STACJI ODSIARCZANIA BIOGAZU WYSYPISKOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego”.