System zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie zakładu EKO DOLINA

Przedsięwzięcie pod nazwą: „System zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach” zostało zrealizowane ze wsparciem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie zwrotne przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW wynosi 2 180 940,00 zł, co stanowi 99,32% kosztu całkowitego. Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych poprzez zapewnienie infrastruktury uwzględniającej adaptację do zmian klimatu. Przedsięwzięcie objęło budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych, urządzenia oczyszczające, układ rozsączania oraz odparowywania wód opadowych i roztopowych na terenie zakładu. Dane techniczne głównych obiektów: – długość przewodów kanalizacji deszczowej: ok. 919 m, – studnie rewizyjne: 3 szt., – studnie chłonne: 40 szt., – studnia 1200 mm: 1 szt., – studnie 2000 mm: 2 szt., – separatory koalescencyjne: 4 szt., – przepompownia: wydajność 47,9 l/s, wysokość podnoszenia 8 m, – zbiornik nr 36-szerokość korony grobli 1,0 m, nachylenie skarp 1:1, rzędna korony grobli 175,00 m npm, rzędna dna zbiornika 174,0 m npm. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszyło się prawdopodobieństwo powodzi/podtopień w wyniku czego ochronie  podlegają pracownicy, osoby przebywające na terenie zakładu i obiekty technologiczne o dużej wartości materialnej. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z kierunkami działań zapisanymi w „SPA 2030”. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest zmodernizowanie obiektów infrastrukturalnych służących zapobieganiu zagrożeniom środowiska, natomiast efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest około 290 osób objętych ochroną przeciwpowodziową.